Návod na montáž strešnej plechovej krytiny, cena, cenník, pokládka plechu na strechu, latovanie, kontralaty - www.lacny-plech.sk - www.lacny-plech.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Montáž > Montáž strešnej krytiny a trapézových plechov > Montáž strešnej krytiny

MONTÁŽ STREŠNEJ PLECHOVEJ KRYTINY TALIA, KINGAS, DIAMENT, GERMAN, GERMANIA


Preprava a uskladnenie


Pri prenášaní dlhých kusov plechu je potrebné zabezpečiť dostatočný počet osôb, aby sa predišlo presúvaniu plechov po sebe ako aj ohýbaniu sa plechu. Plechy chytáme v mieste prelis  (vlny), kde sú najpevnejšie. V prípade presúvania plechov po sebe, môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Ak bude krytina skladovaná dlhšie (max. 1 mesiac), je potrebné okamžite odstrániť ochrannú fóliu: vystavenie výrobkov s ochrannou fóliou slnečnému žiareniu a vlhkosti zapríčiňuje  poškodenia  laku a tiež problémy pri odstraňovaní fólie a zvyškov lepidla. Počas skladovania krytinu chrániť pred náhlymi zmenami vlhkosti vzduchu a teploty, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodnej pary. V opačnom prípade sa môžu objaviť biele škvrny (pozinkovaný plech) alebo čierne škvrny (aluzinok) ako aj poškodenia vrchného laku (farebný plech). Preto je potrebné skladovať krytinu v suchých a dobre vetraných priestoroch, mimo agresívnych chemikálií a nevystavovať ju priamemu slnečnému žiareniu a vode. Krytina nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu ani vode (môže dôjsť k jej zapareniu). Oddeliť krytinu od podlahy, min. 20cm. Jednotlivé kusy oddeliť tenkými podložkami, prípadne skladovať krytinu nastojato, napr. opretú o stenu. V prípade krátkodobého uskladnenia krytiny vonku (počas montáže), je nutné zabezpečiť pozdĺžny sklon plechu, kvôli odvádzaniu vlhkosti. Celý povrch jednotlivých plechov musí byť suchý.


Rezanie

Na strihanie sa nesmie používať náradie, ktoré sa pri práci zohrieva, napr. uhlová brúska. Používanie takýchto náradí spôsobuje poškodenie organickej a zinkovej vrstvy, čo vedie ku korózii. Horúce piliny padajú na plech, roztápajú vrchnú vrstvu laku, čím vznikajú ohniská korózie. Preto by sa v blízkosti miesta skladovania krytiny nemali používať uhlové brúsky ani podobné náradia. Na strihanie plechu by sa mal používať prestrihávač plechu. Poškodenie povrchu vplyvom vlhkosti ako aj mechanické poškodenia zapríčinia predĺženie riešenia prípadných reklamácií.

Údržba

Vrchná vrstva vystavená bežným klimatickým podmienkam počas dlhšieho obdobia (upresňujú reklamačné podmienky) nemení svoj výzor. Pod podmienkou, že bude zabezpečené udržiavanie krytiny v dobrom stave pravidelným umývaním, nedôjde ku kontaktu krytiny s materiálmi spôsobujúcimi koróziu, či veľmi silnému znečisteniu krytiny V tomto období sa na krytine neobjavia žiadne zmeny, môže nastať jedine zmena vonkajšieho vzhľadu, napr. zmatnenie spôsobujúce pomalú zmenu lesku a farby. Náhle zmeny kvality krytiny môžu vzniknúť v prípade, že bola krytina vystavená ťažkým, drsným podmienkam, ako napríklad silné UV žiarenie, škodlivé emisie a   dym, alebo znečistenia, ktoré nezmyje dážď. Dbajte na to, aby náradie, ktoré používate pri montáži krytiny bolo s dobrom technickom stave a v žiadnom prípade   nepoškodzovalo krytinu. Po ukončení montážnych prác je dôležité skontrolovať, či nie je krytina niekde poškodená, odstrániť všetky piliny, nity, skrutky a iný stavebný odpad. Rezné hrany (aj tie z výroby) ako aj všetky poškodené miesta je potrebné správne ošetriť. Na tieto miesta sa nevzťahuje záruka. Je vhodné pravidelne kontrolovať krytinu a v prípade potreby, z dôvodu udržania jej v dobrom stave, umývať ju minimálne raz ročne (hlavne   časti,   ktoré   neumyje   dážď). V prípade potreby je nutná odborná konzervácia krytiny. Kupujúci je povinný zdokladovať odbornú údržbu krytiny. Na umývanie a údržbu používajte prostriedky na to určené. Vždy je nutné odstrániť lístie, trávu, hlinu a iné predmety. Je potrebné čistiť miesta, v ktorých sa hromadí špina a ktoré neumyje dážď. Je nutné pravidelne kontrolovať a ihneď ošetriť prípadné poškodenia povrchu, ktoré môžu spôsobiť rýchlejšiu koróziu a rozsiahle poškodenia krytiny. Všetky rezné hrany je nutné správne ošetriť. Pri montáži krytiny dbajte na to, aby ste čo najmenej chodili po pripevnených kusoch. Je tu riziko poškodenia laku. V prípade, že je potrebné chodiť po hotovej streche, snažte sa stúpať na dolnú vlnu, aby ste zamedzili poškodeniu plechu. Dávajte tiež pozor na to, či v podrážke topánok  nemáte kovové piliny, ktoré vznikli pri strihaní plechu. Mohli by poškodiť vrchný lak krytiny. Na takéto poškodenia sa záruka nevzťahuje. Odporúčame používať topánky s mäkkými podrážkami.

Nedodržiavanie týchto pokynov môže spôsobiť predĺženie riešenia reklamácie, prípadne jej úplné zamietnutie.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky